Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy ingegaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder staat beschreven hoe VMBO On Stage hiermee omgaat:

Bij aanmelding is het de bezoeker duidelijk welke gegevens worden verzameld (de bezoeker beantwoordt een aantal vragen) en met welk doel (deelname). De scholen (mentoren) vervullen deze rol voor en namens de leerlingen. Deze gegevens mogen niet voor een ander doel gebruikt worden. Per mail ontvangt de bezoeker informatie die nodig is voor deelname. Deze instructies zijn onderdeel van On Stage en dus voor hetzelfde doel als waar de gegevens voor achter zijn gelaten. Voor vragen over onze werkwijze m.b.t. de AVG kan men contact opnemen met de lokale projectleider.

LOKAAL

1.    Aanmeldgegevens, zijnde naam bedrijf, beroep en website, van de deelnemers/beroepsbeoefenaren, publiceren wij op de website ten behoeve van de voorbereiding en oriëntatie van de leerlingen.

2.   Gegevens van leerlingen via Digimatch worden alleen gedeeld met de eigen mentor en met door de leerling geselecteerde en aangemelde deelnemers in het kader van het project VMBO On Stage. Deze gegevens worden bewaard gedurende het deelnamejaar. Deze werkwijze valt onder het privacybeleid van de scholen.

3..    De gegevens van de contactpersoon van het deelnemende bedrijf/organisatie worden bewaard door de lokale projectleider ten behoeve van informatievoorziening en afstemming over deelname in het lopende jaar. Informatievoorziening gebeurt per mail en/of via een nieuwsbrief.

4.    Het is mogelijk dat deelnemende bedrijven worden benaderd door leden van het organiserend Stage Team op basis van deze gegevens, maar altijd alleen in het kader van het project VMBO On Stage.

5.    Het deelnemersbestand is en wordt geen eigendom van de deelnemende scholen en/of penvoerder.

6.    De gegevens van de aanmeldingen bewaren wij 2 jaar ten behoeve van feedback, follow up en de verlenging of beëindiging van hun deelname.

7.    Bij enkele regio’s worden contactgegevens en planning van leerlingen m.b.t. de Werkbezoeken op de Doe Dag verzameld. Deze gegevens worden door de lokale projectleider en de mentoren gebruikt om de planning van de leerlingen te controleren en begeleiding te kunnen organiseren. Toepassing van de AVG hierbij valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemende scholen.

8.    Lokale projectleiders volgen het privacybeleid van de school m.b.t. foto’s en film die worden gemaakt bij de verschillende activiteiten zoals o.a. het Beroepenfeest en de Werkbezoeken op de Doe Dag.

9.    In het kader van het project verstrekken wij On Stage Paspoorten voor de leerlingen. Dit is (gepersonaliseerd) lesmateriaal en het gebruik hiervan valt onder het privacybeleid van de school.

10.    In het kader van het project worden er, bij de persoonlijke ontmoeting op het Beroepenfeest, bij de Werkbezoeken op de Doe Dag en/of bij gebruik van Digimatch, contactgegevens uitgewisseld tussen de leerling en de beroepsbeoefenaar. Dit is noodzakelijk voor het doel van het project: nl toegang en onderhoud van een persoonlijk (beroeps)netwerk. Deze werkwijze is bekend bij alle partijen en valt onder het privacybeleid van de school.

11.    Lokale projectleiders volgen het privacybeleid van de school m.b.t. uitvoering van de AVG ten aanzien van leerlingen, ouders en leraren.

12.    De gegevens van de deelnemers (bedrijven en leerlingen) worden niet gebruikt voor andere doelen dan de realisatie van VMBO On Stage.

13.    Binnen de lokale On Stage projecten heeft alleen de lokale projectleider toegang tot gegevens van deelnemende bedrijven en personen.

14.    Wij stellen geen gegevens beschikbaar aan andere partijen.

15.    Deelnemende bedrijven en personen van VMBO On Stage hebben kennis kunnen nemen van, en geven toestemming voor het gebruik van de door henzelf verstrekte gegevens bij aanmelding zoals in dit document beschreven. De scholen doen dit namens de leerlingen met inachtneming van het eigen privacybeleid.

LANDELIJK

15.    Het concept, de (lokale) websites, landelijke co-financiering, aanmeldmodules, Digimatch, enquête tool en mailaccounts zijn eigendom van –en in beheer van- de landelijke organisatie VMBO On Stage. Toegang is nodig om te kunnen handelen bij problemen, updates en beheer. Dit betekent:

  a)    dat zowel de webmaster als de landelijke organisatie van VMBO On Stage inzage heeft in de aanmeldgegevens van alle regio’s

  b)    dat zowel de webmaster als de landelijke organisatie van VMBO On Stage inzage heeft in de mailbox van de lokale projectleiders

  c)    dat de landelijke organisatie van VMBO On Stage inzage heeft in de enquête resultaten

16.    M.b.t het publiceren van foto’s en film volgen wij het beleid van de lokale projectleiders.

17.    Het is mogelijk dat deelnemende bedrijven of leerlingen worden benaderd door leden van het organiserend Stage Team op basis van deze gegevens, maar altijd alleen in het kader van het project VMBO On Stage.

18.    Wij hebben een verwerkersovereenkomst met de partij waar onze website(s) zijn ondergebracht.

19.    De gegevens van de deelnemers (bedrijven en leerlingen) worden niet gebruikt voor andere doelen dan VMBO On Stage.

20.    Het deelnemersbestand is en wordt geen eigendom van de deelnemende scholen en/of penvoerder.

21.    Wij hebben de deelnemende scholen geïnformeerd over onze werkwijze m.b.t. AVG.

22.    Dit document staat op een duidelijke plaats op de aanmeldpagina van alle lokale projecten.

23.    Wij stellen geen gegevens beschikbaar aan andere partijen.

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: